tah

tāḥ those; SB 1.5.26
tāḥ all; SB 1.8.25
tāḥ all of them; SB 1.11.29
tāḥ all of them; SB 1.18.10
tāḥ all those; SB 3.3.7
tāḥ those; SB 3.11.7
tāḥ those talks; SB 3.20.6
tāḥ imāḥ those very persons; SB 3.20.26
tāḥ they; SB 3.23.48
tāḥ they; SB 3.30.29
tāḥ that; SB 4.8.58
tāḥ those; SB 4.10.18-19
tāḥ all those; SB 4.13.5
tāḥ tāḥ many, various; SB 4.16.26
tāḥ tāḥ many, various; SB 4.16.26
tāḥ those; SB 4.18.8
tāḥ them; SB 4.25.12
tāḥ all of them; SB 4.29.39-40
tāḥ that water; SB 5.20.23
tāḥ they (the queens who did not have sons); SB 6.14.39
tāḥ they; SB 6.14.49
tāḥ them; SB 7.6.11-13
tāḥ they; SB 7.7.25
bhava taḥ from You; SB 7.10.7
tāḥ all of them; SB 9.2.4
tāḥ all the wives of Saubhari; SB 9.6.55
tāḥ they, headed by Kauśalyā and Kaikeyī; SB 9.10.47
tāḥ all of them; SB 9.15.30
tāḥ they; SB 9.18.5
tāḥ them; SB 9.24.20
tāḥ all of them; SB 10.3.47
tāḥ all the women, the wives and daughters of the cowherd men; SB 10.5.12
tāḥ the other gopīs; SB 10.6.19
tāḥ such words; SB 10.7.17
tāḥ those ladies; SB 10.16.21
tāḥ tāḥ each of them; SB 10.16.21
tāḥ tāḥ each of them; SB 10.16.21
tāḥ they, the wives of Kāliya; SB 10.16.32
tāḥ they; SB 10.19.6
tāḥ they; SB 10.22.4
tāḥ then; SB 10.22.21
tāḥ they; SB 10.22.22
tāḥ those ladies; SB 10.23.24
tāḥ they; SB 10.23.34
tāḥ those; SB 10.29.1
tāḥ they; SB 10.29.8
tāḥ them; SB 10.29.17
tāḥ tāḥ each of those; SB 10.30.2
tāḥ tāḥ each of those; SB 10.30.2
tāḥ tāḥ each of them; SB 10.30.14
tāḥ tāḥ each of them; SB 10.30.14
tāḥ they; SB 10.30.35-36
tāḥ those gopīs; SB 10.32.9
tāḥ those gopīs; SB 10.32.11-12
tāḥ they; SB 10.33.7
tāḥ they; SB 10.39.13
tāḥ them (the gopīs); SB 10.39.35
tāḥ they; SB 10.39.37
tāḥ them; SB 10.45.28
tāḥ they (the gopīs); SB 10.46.4
tāḥ they; SB 10.46.5
tāḥ those women; SB 10.46.45
tāḥ they; SB 10.47.38
tāḥ those; SB 10.47.43
tāḥ they; SB 10.47.53
tāḥ to them; SB 10.47.57
tāḥ they; SB 10.53.49
tāḥ these; SB 10.55.23
tāḥ these; SB 10.59.1
tāḥ them; SB 10.59.36
tāḥ those; SB 10.59.42
tāḥ they; SB 10.59.44
tāḥ they; SB 10.61.1
tāḥ they; SB 10.61.5
tāḥ these women; SB 10.65.11-12
tāḥ them; SB 10.65.16
tāḥ them (the girls); SB 10.67.13
tāḥ they; SB 10.75.16
tāḥ they, the queens; SB 10.75.17
tāḥ those; SB 10.76.17
tāḥ them; SB 10.82.40
tāḥ they; SB 10.85.6
tāḥ (water) itself; SB 10.85.8
tāḥ them; SB 10.87.50
tāḥ they (Lord Kṛṣṇa's queens); SB 10.90.10
tāḥ smaratām of those who remembered them; SB 11.1.6-7
tāḥ tāḥ all those; SB 11.12.11
tāḥ tāḥ all those; SB 11.12.11
tāḥ those very nights; SB 11.12.11
tāḥ they (the gopīs); SB 11.12.12
tāḥ those; SB 11.15.34
tāḥ those; SB 11.16.5
tāḥ these topics; SB 11.26.28
tāḥ those topics; SB 11.26.29
tāḥ those stalks; SB 11.30.21
tāḥ tāḥ the situations of each; SB 12.2.35
tāḥ tāḥ the situations of each; SB 12.2.35
tāḥ that water; SB 12.4.15-19
tāḥ they; SB 12.4.36
tāḥ them; SB 12.6.74
tāḥ they; SB 12.12.49
tāḥ these; CC Madhya 1.58
tāḥ these; CC Madhya 13.121
tāḥ those; CC Madhya 20.113
tāḥ these; CC Antya 1.78
tāḥ they; NoI 10