abhyadhikah

abhyadhikaḥ greater; BG 11.43
abhyadhikaḥ better; SB 3.29.31
abhyadhikaḥ superior; SB 10.58.41